DTMF-kommandon
Kommando Beskrivning
5
Start av repeater.

Även 1750 eller CTCSS 82,5 Hz

*
Repeater status: ID, EchoLink, talgrupp. Antal anslutna Stationer (ut) samt Klienter (in)
0*
Full repeater status: ID, tid, anslutna stationer/klienter, ev talgrupp.    Ej SvxLink standard
9* Talgrupp-status: Säger eventuellt ansluten talgrupp.
1 Aktivering av Papegoja. Avslutas med #.
5 Ger väder (METAR) för närmaste flygplats (Norrköping/Kungsängen).
51 Ger väder för Kungsängen Flygplats (ESSP)
52 Ger väder för Skavsta Flygplats (ESKN).
53 Ger väder för Linköping/Malmen (ESCF).
54 Ger väder för Linköping/SAAB (ESSL).
55 Ger väder för Kalmar Flygplats (ESMQ).
EchoLink
kommando
Beskrivning
nod-nr Anslut till EchoLink med angivet nodnummer.
2*
EchoLink status: Anslutna Stationer (ut) och Klienter (in). Ej SvxLink standard
2*nr
Prefix för nodnummer som sammanfaller med andra kommandon!     Ej SvxLink standard
Dnr Kortnummer för EchoLink.

4

Ansluter via EchoLink till senast anslutna station.

Endast utgående
#

Nedkoppling av senast anslutna motstation på EchoLink.

Endast utgående

2

Läser upp repeaterns nodummer på EchoLink.

Ej SvxLink standard

 

Talgrupps-kommandon SvxLink
Kommando Beskrivning
9* Talgrupp-status: Säger eventuellt ansluten talgrupp. 
91
Aktiverar default talgrupp 240501 Ej SvxLink standard
91nr
Byt till talgrupp nr. Exempel nedan

910

Återställer alla reflektorer till tg 0.

 

91240

Talgrupp 240 Sverige
91240x
Talgrupp 240x Valfritt distrikt
912405
Talgrupp 2405 SM5
919
Deaktiverar alla talgrupper.     Under tiden repeatern är öppen
92 Gör QSY (byt till privat tg).
92nr Gör QSY till talgrupp nr.
93 Följ senaste QSY.
94nr Lägg till passning på talgrupp nr.
Exempel Beskrivning                                 

9191

Talgrupp 91 på UK Reflector WW
9192
Talgrupp 91 på UK Reflector Europa
Genväg Beskrivning                                            (ej SvxLink standard)

0

Återställer alla reflektorer till tg 0.   

 
9
Deaktiverar alla talgrupper.     Under tiden repeatern är öppen

240

Talgrupp 240 Sverige
240x
Talgrupp 240x Valfritt distrikt
2405
Talgrupp 2405 SM5
235
Talgrupp 235 på UK Reflector UK
7 Anslut till SK7RFL
8 Anslut till SK7RN
71 Anslut till SK7JL.
78 Anslut till SK7RFL och SK7RN

De standardkommandon som är utgråade, kan med fördel ersättas med de betydligt enklare genvägarna.
Dock måste talgrupp 91 och 92 alltid aktiveras med ett fullständigt kommando (91 framför).

DMR-kommandon   Ej SvxLink standard
Kommando Beskrivning
96* Talgrupp-status: Säger eventuellt ansluten DMR talgrupp.
6* Talgrupp-status: Säger eventuellt ansluten DMR talgrupp samt anslutna stationer.
96

Aktiverar default DMR-talgrupp 240501.

96nr
Aktiverar DMR-talgruppen "nr". Exempel nedan
969 Deaktiverar användaraktiverad DMR-talgrupp.
Exempel Beskrivning                                 

96240

Talgrupp 240 Sverige
96240x
Talgrupp 240x Valfritt distrikt
96240216
Talgrupp 240216 Sweden Hub

 

D-star kommandon   Ej SvxLink standard
Kommando Beskrivning
95
Aktiverar default YSF-reflektor. Fn Sweden Hub
95rrr
Aktiverar reflektorn XLXrrr Exempel nedan
95mm
Aktiverar modulen mm på aktuell reflektor.
95rrrmm
Aktiverar reflektorn XLXrrrmm
959 Kopplar från användaraktiverad reflektor.
Exempel Beskrivning                                 

95010

DCS010B Default modul
95699
XRF699B Default modul
9501
Byt modul till A. På aktuell reflektor
9501001
DCS010A  
Genväg Beskrivning                                 

951

DCS010B Default modul
956
XRF699B Default modul

 

YSF-kommandon   Ej SvxLink standard
Kommando Beskrivning
97

Aktiverar default YSF-reflektor (fn Sweden Hub 89207.

97rrrrr
Aktiverar önskad YSF-reflektor. Exempel nedan
979rrrrr
Aktiverar önskad FCS-reflektor. Exempel nedan
979 Kopplar från användaraktiverad reflektor.
Exempel Beskrivning                                 

9789207

Sweden Hub YSF89207
9724051
SK5BN YSF24051
97900110
Sweden FCS001-10
Genväg Beskrivning                                 

971

Sweden Hub YSF89207
975
SE-SK5BN YSF24051
977
SE-SM5GXQ YSF57839
978
SE-SE0O cross YSF93753

 

Kommandon kan, men behöver inte, avslutas med "fyrkant" (#).
Talgrupp för utgående anrop väljs manuellt med DTMF (91tg).
 • Väljs ny talgrupp med DTMF, annulleras tidigare talgruppsval.
 • Genvägarna för talgruppsval är inte standard SvxLink.
 • När ett talgruppskommando har tagits emot, sänds en kvittenston - 1000 Hz i 50 ms.
Talgrupp kan även aktieveras med subton (CTCSS).

  240501   82,5 Hz
  240      88,5 Hz
  2400    123,0 Hz
  2402    146,2 Hz
  2403    141,3 Hz
  2404    151,4 Hz
  2405     91,5 Hz
  2406    118,8 Hz
  2407    156,7 Hz
 

Om inga kommandon ges, aktiveras default talgrupp.
 • SvxLink SE 240501
 • DMR BM 240501
 • DMR TGIF 240501
 • YSF "SE SK5BN" 24051
 • Första sändningspasset är alltid lokalt.
Aktiverad talgrupp gäller tills repeatern stänger ner.
 • Detta gäller oavsett om den aktiverats lokalt eller externt.
Inkommande trafik på någon av de passade talgrupperna kommer automatiskt att aktivera repeatern.
 • Detta gäller inte om repeatern är upptagen av ett lokalt QSO, EchoLink, eller av trafik på någon annan talgrupp.
  • Det innebär att ett utifrån kommande anrop aldrig kan bryta sig in i ett pågående lokalt QSO.
 • För att besvara ett inkommande anrop, behöver den lokale användaren inte utföra några kommandon.
Noden aviserar verbalt aktivering av talgrupp.
 • Talgruppen anges med nummer eller i vissa fall anropssignal.
 • Vid första sändning på talgruppen, identifieras även motstationens repeater med dess anropssignal (endast SvxLink)  - bokstaveras ej.
 • Vid första sändning på DMR|YSF|D-star, identifieras talgruppen/reflektorn, men endast om sändningen varat i minst ca 2s och om samma talgrupp inte har annonserats nyligen.
 • Olika tonkaraktärer kan ange avslutad sändning från olika länkade repeatrar och nät.
Morse Repeater
I SK5BN
A SK7RFL Algutsrum
R SK7RN (ospecificerat)
S SK7RN-S Mörbylånga
C SK7RN-C Borgholm
N SK7RN-N Böda
J SK7JL Spjutsbygd
K SK5AS Linköping
W SK5LW Eskilstuna
U UK Reflector
T Tyskand
L EchoLink
D DMR|YSF|D-star
Vid trafik på talgrupp 240, bör man efter etablerad kontakt göra ett QSY-kommando, 92.
 • Då frigörs de repeatrar som inte varit inblandade i det aktuella samtalet.
 • På andra repeatrar kan man ändå ge kommandot 93 för att följa med i QSY.
 • Automatisk QSY sker efter 5 minuter.
Utgående EchoLink blockerar alla tidigare talgruppsval.
Inkommande EchoLink kan inte komma in i ett pågående QSO eller initiera utgående samtal över SvxReflector.
 • Om QSO pågår, kommer det ett talmeddelande om att repeatern är upptagen, varefter förbindelsen kopplas ned.
 • Detta gäller dock inte vid trafik på den lokala talgruppen.
Uppkopplade stationer på EchoLink kopplas ned i samband med att repeatern skall stänga.
SSA-bulletin läses av SK7SSA på söndagar 09:00.
 • Under den tiden är repeatern "låst" till bulletintalgruppen.
 • Information ges verbalt varje gång som repeatern startas under den aktuella tiden.
SSA-bulletin läses av SK2SSA söndagar 20:00.
 • Under den tiden är repeatern "låst" till bulletintalgruppen.
 • Information ges verbalt varje gång som repeatern startas under den aktuella tiden.
I denna implementation finns separata anslutningar för inkommande och utgående EchoLink.
 • Inkommande EchoLink styrs normalt till en talgrupp (2) på den lokala reflektorn.
  • Det innebär att repeatern inte ger några meddelanden när stationer ansluter och kopplar ifrån.
  • Ej heller startas repeatern, förrän den anslutande stationen nycklar sin "PTT".
 • Statuskommandon (*, 0*, 2*) ger därför två separata listningar över eventuellt anslutna stationer.
  • Inkommande kallas "clients".
  • Utgående kallas "stations".
  • Kommandot "stjärna" (*) ger bara antalet anslutna.
  • Kommandot 2* säger även vilka stationer som är anslutna.
 • Det innebär också att den lokale användaren kan koppla ner utgående stationer men inte inkommande klienter.