SvxLink
Rubrik Beskrivning
svxlink.org Webbplats
Github Källkod
Svx Portal Sverige Status för det svenska SvxLink-nätverket
Svx Portal UK Status för SvxLink-nätverket i UK.
Svx Portal DE Status för SvxLink-nätverket i Tyskland.
SvxLink Sverige Facebook-grupp
SVXLink Amateur Radio Users Facebook-grupp
SvxReflector Information till användare
Sysop-instruktion Konfiguration för Sysops
Användarforum Forum för användare i SM
Forum Forum för SvxLink
Introduktion till SvxLink Beskrivning av repeatersystemet
Ge analoga repeatrar nytt liv! Artikel av SM5GXQ
Att använda en repeater med SvxLink Artikel av SM5GXQ
Att bygga en repeater med SvxLink Artikel av SM5GXQ
SvxLink mot nya höjder Artikel av SM5GXQ
Anslutning av repeater till SvxLink Repeaterskolan - supplement #7
Så blir din analoga repeater uppkopplad Artikel på Hamnews.se
Installation och Konfiguration av SvxLink Script och exempel-config
Installation av SvxPortal Hur man installerar SvxPortal v2.6
SK7RFL.se Utförlig beskrivning av SvxLink
Repeaterskolan SM5GXQs Repeaterskola på SK7RFL.se.
DMR, D-star och YSF på SM5GXQ Simplexnod Beskrivning av bryggningsfunktionerna.
Överkurs Länkningar och Bryggningar i detalj.

Ge analoga repeatrar nytt liv!
Att bygga en repeater med SvxLink
Att använda en repeater med SvxLink


SK7RN - Ölands Radioamatörer
Analog och Digital Radio                    (bildspel)
Repeatersystem Öland Norrköping   (bildspel)
Introduktion till SvxLink    (bildspel) (pdf)
Samtrafik - Bryggning: SvxLink|DMR|YSF    (bildspel) (pdf)
Repeaterskolan Sammanfattning 2022
JRCC & Sjöräddning                     (bildspel)

 

SvxLink är en programvara som körs under Linux.
 • Den kan utan vidare köras i en Raspberry Pi.
Programvaran är en mycket flexibel repeater-logik med ett antal tillvalsmoduler
 • EchoLink
 • FRN
 • Parrot
 • MetarInfo
 • QSO Recorder
 • DTMF Repeater
Nedan visas de standardkommandon som finns.

Standard DTMF-kommandon
Kommando Beskrivning
* Repeater status: ID, ev antal anslutna stationer/klienter, ev talgrupp
1 Papegoja
2 Aktivera EchoLink (se nedan för underkommandon)
5 METAR
9x Talgrupper

9

Deaktiverar alla talgrupper (se nedan).

9*

Talgrupp-satus: Säger eventuellt ansluten talgrupp.
91nr Anslut till talgrupp med nummer: nr
92[nr] Gör QSY till "privat" talgrupp.
93 Följ senaste QSY.
94nr Addera tillfällig passning av talgrupp: nr
EchoLink Beskrivning
nodnummer Anslut via EchoLink till nod med angivet nummer.
1 EchoLink status: Anslutna stationer (ut) och Klienter (in).
2 Läser upp repeaterns nodummer på EchoLink.
4 Anslut senaste station (utgående).
6*cs* Sök efter callsign att anropa via EchoLink.
7 Nedkoppling av individuell motstation på EchoLink (endast utgående).
# Koppla ned utgående EchoLink.

Kommandon avslutas med fyrkant (#). Detta behöver inte ske på SK7RFL, SK7RN, SM5GXQ samt SK5BN.
Programvaran är en mycket flexibel repeater-logik med ett antal tillvalsmoduler
 • EchoLink
 • FRN
 • Parrot
 • MetarInfo
 • QSO Recorder
 • DTMF Repeater
Mina noder skiljer sig en aning från standard.
 • T ex använder jag förkortade talgruppskommandon där så är möjligt, vid sidan av de som är standard.
 • Kommandot 9 deaktiverar alla reflektorer, men i min implementation är detta momentant (för repeatrar så länge repeatern är öppen och för simplex-noder med timeout 30 sekunder).
 • Se de separata sidorna för respektive repeater för detaljerad information om dessa kommandon.

Utökade DTMF-kommandon (ej svxlink standard)
Kommando Beskrivning
9 Kopplar från reflektornätet under pågående session.
0* Full repeater status: ID, tid, anslutna stationer/klienter, ev talgrupp.
2 Läser upp repeaterns nodummer på EchoLink.
2* EchoLink status: Anslutna stationer (ut) och Klienter (in).
2*nr Prefix för nodnummer som sammanfaller med andra kommandon!
Dnr Kortnummer för EchoLink.

 

I min implementation finns separata anslutningar för inkommande och utgående EchoLink.
 • Inkommande EchoLink styrs normalt till en talgrupp (2) på den lokala reflektorn.
  • Det innebär att noden inte ger några meddelanden när stationer ansluter och kopplar ifrån.
  • Ej heller aktiveras noden, förrän den anslutande stationen nycklar sin "PTT".
  • Inkommande EchoLink avvisas ifall repeatern är aktiv på någon annan talgrupp än den lokala.
 • För utgående anslutningar kan numret slås direkt, utan att först aktivera EchoLink-modulen med 2#.
 • Statuskommandon (*, 0*, 2*) ger därför två separata listningar över eventuellt anslutna stationer.
  • Inkommande kallas "clients".
  • Utgående kallas "stations".
  • Kommandot "stjärna" (*) ger bara antalet anslutna.
  • Kommandot 2* säger även vilka stationer som är anslutna.
 • Det innebär också att den lokale användaren kan koppla ner utgående stationer men inte inkommande klienter.
SvxLink kommer också med en egen reflektor, SvxReflector.
 • Reflektorn stödjer "talgrupper", dvs olika "rum" där samtal kan föras oberoende av varandra.
 • Talgruppsval sker med DTMF och/eller subton (CTCSS).
I Sverige finns ett nät av anslutna repeatrar, "ostkustlänken".

Talgrupp Beskrivning
240 Sverige
2400 SM0
2401 SM1
2402 SM2
24020 SK2SSA bulletin
24021 Kalix-linjen (SK2HG)
24022 Västerbotten
2403 SM3
24031 Gävleborg
24033 Sundsvall
24034 Örnsköldsvik
2404 SM4
2405 SM5
24053 SM5 - E-län  ej officiell
240501 Norrköping
240515 Eskilstuna
2406 SM6
24061 Halland
24062 Bohuslän
24063 Stor-Göteborg
2407 SM7
24070 SK7SSA bulletin
24078 Öland
2407151 Spjutsbygd

Vid trafik på talgrupp 240, bör man efter etablerad kontakt göra ett QSY-kommando, 92#.
 • Då frigörs de repeatrar som inte varit inblandade i det aktuella samtalet.
 • På andra repeatrar kan man ändå ge kommandot 93 för att följa med i QSY.
 • Nu sker även en automatisk QSY efter 5 minuters QSO.